****เพื่อใช้งาน PIM e-learning อย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้ Google Chrome ในการเข้าสอนและเข้าเรียน****

Download Google Chrome ได้ที่นี่

PIM e-Learning

Cookies must be enabled in your browser