****เพื่อใช้งาน PIM e-learning อย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้ Google Chrome ในการเข้าสอนและเข้าเรียน****

Download Google Chrome ได้ที่นี่

***ไม่ควรใช้ Google Translate เพราะจะทำให้ ชื่อ-สกุล ชื่อวิชา ชุดข้อสอบ และข้อมูลต่างๆ ไม่ถูกต้อง***

การ Login ให้ใช้ username ไม่ต้องใส่ @pim.ac.th

PIM e-Learning

Cookies must be enabled in your browser